Om oss

Sparebankstiftelsen Nordvest jobber for å skape VEKST og utvikling på Nordmøre.

Neste søknadsperiode VIL BLI ANNONSERT HER SENERE

Om stiftelsen

Sparebankstiftelsen Nordvest er største eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank 3.mai 2021. Sparebankstiftelsen Nordvest skal sikre at kapitalen som er opparbeidet gjennom snart 190 år fra Christiansunds Sparebank, via Nordmøre Sparebank og sist SpareBank 1 Nordvest forblir i lokalsamfunnet og bidrar til vekst og utvikling.

Formål

Formål #1

Langsiktig og stabilt eierskap i sparebanken

Formål #2

Forsvarlig forvaltning av stiftelsens kapital

Formål #3

Dele ut deler av overskuddet til allmennyttige formål

Stiftelsen skal ivareta sparebanktradisjonen etter SpareBank 1 Nordvest ved å gi gaver som bidrar til positiv utvikling i samfunnet og realiserer samfunnsnyttige prosjekter. Gavetildelingen skal bygge positivt omdømme for stiftelsen og SpareBank 1 Nordmøre.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver prioritere søkere i kommunene Aure (Tustna), Averøy, Gjemnes, Heim (Halsa),Hustadvika (Eide), Kristiansund, Smøla, og Tingvoll (Straumsnes).

Virksomhets­styring

Viktige arbeidsoppgaver for god virksomhetsstyring i Sparebankstiftelsen Nordvest er: 

  • Å sørge for at lover, regler og etiske standarder overholdes.
  • Å vedta, informere om og følge opp dokumenter som omtaler stiftelsens verdier, mål og strategier.
  • Å etablere rutiner som sikrer stiftelsens organer tilfredsstillende innsikt og derigjennom mulighet for kontroll i stiftelsens virksomhet. Dette vil gjelde både for investeringer, tildelinger av bidrag, og forvaltning av andre verdier i stiftelsens eie.
  • Å sikre forholdet til omgivelsene i form av kommunikasjon og rapportopplegg.

Etiske regler

Sparebankstiftelsen er avhengig av omverdenens tillit. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillit til stiftelsens profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet. Reglene gjelder for alle medlemmer av styrende organer og ansatte.

Åpenhet 

Informasjon til omverdenen om Stiftelsene valgte organer, prosessen rundt gavetildelingene og investeringsvirksomhet står sentralt i vår oppfatning av god virksomhetsstyring. I tråd med ovenstående er Sparebankstiftelsens vedtatte finansstrategi publisert på nettsidene. På hjemmesidene til Sparebankstiftelsens vil en derfor finne opplysninger om Stiftelsens formål, vedtekter, eier- og plasseringsstrategi, årsrapporter og oversikt over alle gavetildelinger. I enkelte prosesser av forretningsmessig karakter vil omverdenens nysgjerrighet dog ikke bli fullt ut tilfredsstilt. Stiftelsens styre har besluttet at det ikke skal gis konkrete begrunnelser for hvorfor søknader om bidrag blir innvilget eller avslått. 

Bærekraft/ESG

Stiftelsen skal i alle sammenhenger opptre ansvarlig og i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. I alt vi foretar oss skal vi bidra til bærekraftig utvikling. Begrepet bærekraftig utvikling defineres i henhold til FN som «…utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov», og er knyttet til «de tre dimensjonene»: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Disse tre dimensjonene, og sammenhengen mellom de, er utgangspunktet for FNs 17 bærekraftsmål og 169 underliggende delmål.

Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og samfunn. De gjelder for alle land i verden, både rike og fattige. Selv om mange av målene er oppfylt i Norge gjenstår mye arbeid også her.

Stiftelsens bærekraftstrategi skal tydeliggjøre og være retningsgivende for Stiftelsens arbeid med bærekraft og skal:

  • være en støtte i vurderinger og beslutninger som tas i organisasjonen.
  • tydeliggjøre overfor omgivelsene hvordan bærekraft er en integrert del av Stiftelsens virksomhet og hvordan det gir rammer/grunnlag for våre beslutninger.
     

Prioriterte bærekraftmål

Med utgangspunkt i Stiftelsens mål og ambisjoner er følgende 5 bærekraftmål prioritert for gave-området:

Styrende organer

Styrende organer i Sparebankstiftelsen Nordvest.

Ottar

Ottar Brage Guttelvik

Styreleder

Fylkeskommunedirektør Møre

og Romsdal Fylke

Vegard

Vegard Nekstad

Styremedlem

Daglig leder Norsol AS

Lill Cathrin

Lill Cathrin Gustad

Styremedlem

COO/CFO Stranda Prolog AS

Odd Einar

Odd Einar Folland

Sparebankstiftelsen Nordvest har følgende valgte medlemmer i generalforsamlingen:

Ane Dyb Løvold - leder

Erik Rolfsen

Anita Winje

Aage Austheim

Leif Svoren

Idunn Eide Sanden

Årsrapporter